Aktualitātes

Publicēts ‒ 08.12.2023

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma paredzētās darbības papildinājuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.

Paredzētās darbības nosaukums: Derīgo izrakteņu (smilts un dolomīta) ieguve un produkcijas (frakcionēta smilts, dolomīta šķembas un to maisījumi, kā arī asfaltbetons) ražošana un inerto atkritumu atvešana un pārstrādāšana.

Paredzētās darbības ierosinātājs: AS „MA Holding”, reģistrācijas Nr. 50203313451, juridiskā adrese: Biķernieku iela 4C-2, Rīga, LV-1039.

Paredzētās darbības vieta: Ropažu novads, Ropažu pagasts, AS „MA Holding” īpašumā esošos nekustamos īpašumos:

  • „Veczvirgzdiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0003) zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0003 un 8084 017 0004;
  • „Senzvirgzdiņi” (kadastra Nr. 8084 017 0006) zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8084 017 0006.

Skatīt paziņojuma pilno versiju šeit

Iesniegums ietekmes uz vidi novērtējumam

VPVB Lēmums Nr.5-02/28 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu

VPVB Lēmums Nr.5-02/32 par grozījumiem Lēmumā Nr.5-02/28 “par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”

Informatīvais materiāls ‒ Paredzētās darbības apraksts

IVN Programma Nr. 5-03/3/2022

VPVB Lēmums Nr.5-02-1/18/2022 par SIA “Astilbes” aizstāšanu ar tās tiesību pārņēmēju AS “MA Holding”

VPVB Lēmums Nr.5-02-1/28/2023 par grozījumiem Lēmumā Nr.5-02/28

VPVB Lēmums Nr. 5-02-1/29/2023 par grozījumiem Programmā Nr. 5-03/3/2022

Informatīvais materiāls ‒ Paredzētās darbības papildinājuma apraksts