Par mums

SIA “Vides konsultāciju grupa” ir uzņēmums, kurš sniedz plaša spektra konsultācijas par darbību, kas saistīta ar zemes virsmu un tās dzīlēm.

Darbības virzieni, kas saistīti ar:

 1. Vides jautājumiem un ģeoloģijas jomu:
  • informācijas iegūšana un analizēšana,
  • dokumentu audits,
  • dokumentu iegūšana/sakārtošana (tajā skaitā īpašuma tiesību apliecināšana, meža jautājumi, ietekme uz vidi novērtēšana, derīgo izrakteņu ieguve, monitoringa veikšana, piesārņojums/atkritumi u.c.),
  • derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādes organizēšana un uzraudzība,
  • ģeoloģisko darbu organizēšana un uzraudzība,
  • derīgo izrakteņu ieguves uzraudzība un pārskatu sagatavošana,
  • monitoringa izveide, veikšana un rezultātu apkopošana/analīze,
  • statistikas pārskatu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādē (gaiss, ūdens, atkritumi);
 2. Ietekme uz vidi novērtēšanu (derīgo izrakteņu ieguvei):
  • iesnieguma sagatavošana tehnisko noteikumu saņemšanai,
  • iesnieguma sagatavošana sākotnējam izvērtējumam,
  • nepieciešamo ekspertu apzināšana un pieaicināšana;
 3. Ģeodēzisko darbu (t.s. kadastrālās uzmērīšanas) organizēšanu un uzraudzību;
 4. Atmežošanas organizēšana;
 5. Klientu pārstāvēšanu valsts un pašvaldību iestādēs;
 6. Klientu pārstāvēšanu tā objektos pārbaužu laikā;
 7. Klientu konsultēšanu pakalpojuma ietvarā